مشخصات اصلی

PGI-DO4

مدل PLC

DO

وضیعت I/O

4

تعداد I/O

ON-OFF

نوع I/O

0

تعداد ورودی

4

تعداد خروجی

مشخصات عمومی

40 mm

عرض

125 mm

ارتفاع

120 mm

عمق

0-60 oC

دمای عملیاتی

مقدار درجه رطوبت هوا

جنس بدنه

220 g

وزن

IP20

میزان نفوذپذیری (IP)

IEEC300

استاندارد

 Copyright © 2015. PARTO GOSTAR IRIC Company - PGICO.IR

Top