در رکود وبحران بازار چه باید کرد؟

چند سالی است که مردم دنیا آگاهانه یا نا آگاهانه در بحران وبا بحران زندگی می کنند ورفتارشان در بازار تحت شرایط حاکم بر بازار نسبت به گذشته کاملاً عوض شده است.
به چیزهائی که در دادوستدهای گذشته حساس نبوده اند هم اکنون حساس شده اند وبسیاری از معیارها در دادوستدهایشان تغییر یافته است.
کسادی،رکود وبحران بسیاری از بازارها را فرا گرفته است. مردم به مفاهیم، تعاریف وعناوین کارشناسی برای بیان وضعیت بازار کار ندارند. آنهااز طریق آنچه هنگام مراجعه بهبازار می بینند وحس می کنند به واقعیت ها پی می برند وواکنش نشان می دهند. واکنش مردم نسبت به شرایط جدید یکسان نیست .گروهها و گروه بندی های تازه ای در بازارها مطرح شده اند.
«کاهش،تأخیر،توقف و جایگزین کردن اقلام» معرف واکنش های گوناگون مردم در دادوستدهاست. به تدریج سبد کالاها وخدمات مورد نیاز مردم، الگوی مصرف ،معیار ورفتار آنها در دادوستدها تغییر یافته است. 
مردم متوجه شده اند که اگر می خواهید در شرایط جدید زندگی کنند،باید خود را با شرایط تازه سازگار کنند. تأخیر در خرید اقلام گران قیمت ودیرمصرف وغیرضروری،کاهش در خرید بعضی دیگر از اقلام ضروری ونیمه ضروری، متوق کردن خرید بعضی از کالاها وخدماتی که قابل کنارگذاری هستند، ویا تأثیر زیادی در زندگی افراد ندارند و جانشین کردن بعضی از کالاها وخدمات با اقلامی ارزانتر،ساده تر ونزدیکتر با بودجه آنها در دادوستدها دیده می شوند.
بازار واقعیت های جدید حاکم بر بازار را درک کرده است ورفتار فعالان وذینفعان بازار دگرگون شده است.


ترس،تردید،ابهام ونگرانی،صبر وانتظار وگاهی بیقراری وبی تابی وهیجان زدگی وحیرت بازار را فرا گرفته است.هر کس با توجه به خصوصیات وشرایطی که دارد با شرایط جدید برخورد می کند. « بیم وامید» حالتی است که در بسیاری از بازارهای جهان از جمله ایران بیم از بدتر شدن ودشوارترشدن وامید به بهبود وبهتر شدن شرایط اوضاع را چه می بینی؟ چه کنیم؟ چه خواهد شد؟ بخریم یا نخریم، بفروشیم یا نفروشیم، دست نگه داریم یا اقدام کنیم در گفتگوها ومحاوره های مردم جاری است وجزئی از « احوالپرسی» ما شده است. پاسخهای درست ونادرست، کارشناسی وغیرکارشناسی کم کم کلیشه ای شده اند وعادت به « کلیشه » ها باعث شده است تا توجه به « ریشه » ها جدی گرفته نشود.
آنها که پخته تر ودنیا دیده تر وهوشیارترند خود را در بایدها ونبایدها حبس ومحدود نکرده اند،بلکه به شاید ونشایدهای مبتنی بر واقعیات نیز توجه دارند وسعی می کنند تا با رکود وبحران وشرایط موجود منطقی تر برخورد کنند و آرامش خود را حفظ نمایند.
شرایط جدید زندگی وکسب وکار همه را وادار کرده است تا در اداره کردن دخل وخرج ودادوستدهای خود بازنگری کنند. کارشناسان واندیشمندان ومسئولین نیز دست به کار شده اند. تا برای کاهش آسیب ها،صدمات احتمالی وراه کارهائی مناسب برای مدیریت « مخارج،موانع ،منابع ومنافع » ارائه دهند.
«
چگونه مخارج وهزینه ها را کاهش دهیم واداره کنیم» چگونه با موانع ومشکلات ومحدودیت ها ومسائل جدید روبرو شویم تا کمتر آسیب ببینیم؟ چگونه از منابع موجود بهتر استفاده کنیم واز آنها مراقبت کنیم وچگونه به منافع خود بطور نسبی دست یابیم،پرسشهای اساسی همه در مدیریت شرایط جدید هستند.

آمادگی برای آینده:

برای مقابله با ابهام،تردید،بلاتکلیفی،نگرانی،ترس،بحران واتفاقات ناشناخته، به جای آنکه زمان را از دست داده وافسرده ونومید شوید، آمادگی خود را برای آینده بیشتر کنید.آماده شدن برای یافتن فرصتها وراه حل هائی که بحران را بحرانی نکنید بلکه آن را اداره کنید. اگرچه آنچه می توانند آمادگی ما را برای آینده بیشتر کنند بسیار زیاد و متنوع هستند اما بعضی از آنها به شرح زیر می باشند:

o        -    اطراف خود را با انسانهای واقع بین،مثبت نگر،چاره یاب،مشکل گشا،مبارز وامیدوار پر کنید وویروسهای منفی را از خود ،زندگی وکسب وکارتان دور کنید.

o        -    واقعیت ها را درک کرده ،بپذیرید وبه جای تسلیم شده، در جستجوی برخورد درست باآنها باشید. برخورد درست ومنطقی نیازمند حفظ روحیه آرامش،بردباری وامیدواری،داشتن برنامه ای مناسب ومتناسب با امکانات ومقتضیات شما برای عبور وگذر از دوره فشارهای اولیه ومحدودیت ها ومحرومیت هاست.

o        -    سناریوهائی را با توجه به تصویر وتصوری که در مورد احتمالات واتفاقات آینده دارید وبا همفکری ومشورت نزدیکان، همکاران،مشاوران وکارشناسان تهیه کنید.تعداد سناریوها نباید بیش از سه یا چهار سناریو باشند از جمله سناریوهای مبتنی بر خوش بینی،بدبینی،واقع بینی وترکیبی.

o        -    در هر نوع تصمیم گیری واقدامی که انجام می دهید« ظرفیت» خود را در نظر داشته باشید واز الگوهای گپی برداری شده  وکورکورانه بطور جدی پرهیز کنید،شما ،شما هستید نه دیگران. یکی از اشتباهات متداول در زندگی ،الگوبرداری بدون توجه به مقتضیات،جنبه وظرفیت خودمان است. ظرفیت یا جنبه هر فرد وهر سازمان وجامعه به معنای گنجایش پذیرش وآستانه تحمل پدیده های گوناگون است مانند ظرفیت وآستانه تحمل موفقیت،قدرت،ثروت یا شکست،محدودیت ومحرومیت.

o        -    مهارتهای خود را در مدیریت موانع،مخارج،منابع ومنافع افزایش دهید.

o        -    در مدیریت موانع ،بکوشید تا عوامل بازدارنده،مزاحم ومانع فعلیت خود را بشناسید وروشهای مناسبی برای عبور از آنها یا کنارگذاردن آنها بیابید. گاهی مهمترین مانع،خودمان هستیم. «بی تفاوتی وسهل انگاری، عدم حساسیت به فرصتها وتهدیدها، سستی وتنبلی،صبروانتظار زیادی واضافی وبی تحرکی، توجیه کردن وفرافکنی وواقعیت گریزی،نادیده گرفتن قوتها وضعفهای خود، مقاومت در برابر تغییر،عدم آمادگی برای تحول ودگرگونی،مقایسه های نادرست،توقعات زیاد وغیرواقعی،غرور وخودشیفتگی یا نومیدی وخودباختگی وسرانجام بی توجهی به خودیابی،خودشناسی وخودسازی از جمله موانع اصلی هستند که نیاز به مدیریت دارند. علاوه بر این موانع کلیدی لازم است تا مراقب موانعی که عمدی ویا سهوی، آشکار ویا پنهان ،ناگهانی ویا تدریجی درسرراه ما قرار می دهند ویا می گیرند باشیم. موانعی نظیر تصمیم گیری های متولیان و دولتمردان، عوامل محیطی ملی وبین المللی ومزاحمت های پراکنده رسمی وغیر رسمی وحرفه ای وغیرحرفه ای .

o        -    به مدیریت مخارج توجه ویژه ای داشته باشید. زمانی که شرایط مطلوب نیست وناشناخته های زیادی بری آینده وجود دارند،مدیریت مخارج، نقش مهمی برای جلوگیری از پس رفت دارد. شناسائی مراکز وعناصر وعوامل هزینه ودقت در اداره کردن آنها یعنی کاهش،حذف ویا اصلاح آنها ورعایت صرفه جوئی درست یعنی کاهش چربیهای اضافی ونه ماهیچه ها از جمله نکاتی هستند که لازم است در تمامی امور زندگی وکسب وکار به آنها توجه شوند. ولخرجی وبدخرج کردن عادت هائی است که هر چه سریعتر باید آنها را ترک کرد در غیر این صورت با توجه به اینکه فرصت درآمدسازی ودرآمدزائی محدود می شود،عدم مدیریت مخارج وهزینه ها باعث نابودی می گردند. « چو دخلت نیست، خرج آهسته ترکن » را شعار مدیریت مخارج خود بدانید.

o        -    به مدیریت منابع گوناگون مادی ومعنوی وثروت ودارائی هایتان حساس شویدوبا تشخیصفتخصیصواستفاده به جا،به موقع،به اندازه وبرازنده از آنچه به نام منبع وامکانات دارید، سعی کنید از هدر دادن وهرز رفتن آنها جلوگیری کنید.

o        تقویت وحفظ منابع اصلی ومراقبت برای استفاده بهینه از آنها حاشیه امنیت مناسبی برای گذر از بحران وجبران بعضی از نارسائیها وفشارهاست .گاهی منابع ارزشمند را بعلت ناآگاهی وناتوانی وغفلت وکوتاهی از دست می دهیم وخود را گرفتارتر می کنیم. استفاده از منابع بر اساس فرصت شناسی،خلاقیت،مزیت یابی ومزیت شناسی وهمکاری وهم افزائی با کسانیکه به آنها اعتماد دارید وارزشمند وارزش آفرین هستند از جمله نکات  مهم در مدیریت منابع به شمارمیروند.

o        -    مدیریت منافع را فراموش نکنید. انسانها در جستجوی منفعت هستند. اما منافع فقط مادی نیستند اگرچه منافع مادی ومالی نقش مهمتر وبیشتری نسبت به منافع معنوی آنها دارد.

o        منفعت طلبی انسان حکم می کند که به دنبال فرصت برای منفعت ،سود وفایده باشد؛ اما فراموش نکنید که اگرچه سود نخورده در بازار زیاد است، اما هر سودی با هر شیوه ای در هر شرایطی را نباید کسب کرد. گاهی کنار کشیدن،نادیده گرفتن وبی توجهی به بعضی از منافع آنی که زیانها وآسیب های آتی زیادی دارند، بهترین شیوه مدیریت منافع است. کسب منفعت در شرایط بحران با رونق یکسان نیست. انسان موفق کسی است که منافع را نیز اداره کند یعنی بداند چه نوع منافعی را چگونه ودرچه شرایط مکانی وزمانی به دست آورد ویا نادیده بگیرد تا نه در بحران بماند و نه در دوره بهبود وآرامش پس از بحران آسیب ببیند.

o        -    سبک زندگی،کسب وکار ورفتارتان را عوض کنید. در شرایطی که متفاوت با شرایط عادی است سعی نکنید با گذشته ودر گذشته زندگی کنید. فراموش نکنید که در دنیا، این باهوش ترین ها وقویترین ها نیستند که می مانند بلکه انعطاف پذیرها هستند که می مانند. با انعطاف پذیری،انطباق پذیری وسازگاری با تحولات ودگرگونی ها،رفتاری مناسب ومبتنی بر واقعیات وشرایط فعلی داشته باشید تا بتوانید از پس ناملایمات برآمده وآمادگی خود را برای آینده افزایش دهید.

o        -    منتظر نباشید،اقدام کنید. طبق فرمایش حضرت علی(ع) « شتاب پیش از آمادگی وتوانائی نشانه ضعف است» سعی کنید با شناخت فرصتها وتهدیدها وقوتها وضعفها وپذیرش اینکه برکت از حرکت حاصل می شود، به جای ملاحظه کاری ومحافظه کاری زیاد ووسواس برای شفاف بودن وآماده شدن همه شرایط، خود را آماده مبارزه کنید وبا انجام فعالیت ها واقدامات مناسب از انزوا خارج کنید. با انتظار کشیدن زیاد نمی توانید به انتظارات زندگی خود دست یابید. سعس کنید از یک محدوده معین وحوزه ای کوچک فعالیتی را آغاز کنید وبا بیداری وهوشیاری در جستجوی روزنه های تازه برای پیشرفت باشید؛ اگرچه می گویند در اثر صبر نوبت ظفر آید اما فراموش نکنید صبر وانتظار بی جا ،باعث خطر واز دست دادن فرصتها می شود.

o        -    سرانجام اینکه یادبگیریدآنچه را که برای اداره امور زندگی و کسب وکار در شرایط فعلی لازم وسازنده هستند وفراموش کنید آنچه را که مزاحم، مخالف وبازدارنده هستند. بحران را بحرانی نکنید؛ بحران را جزئی از زندگی بدانید وبا مدیریت متفاوت، زندگی وکسب وکار بهتری بسازید تا بتوانید برای خود ودیگران مفیدتر باشید.

در آخر به شما پیشنهاد می شود جهت آشنائی بیشتر در مورد راهکارهای بازاریابی وفروش در دوره رکود وبحران  به سایت www.pgico.ir  مراجعه فرمائید.

 

کلمات کلیدی: رکود - مدیریت - بحران - مهارت - بازار-منابع-راه کار-بازاریابی - فروش

 Copyright © 2015. PARTO GOSTAR IRIC Company - PGICO.IR

Top