نکاتی مهم در امر صادرات 

نكات مهم :

1.      صادركننده ملزم به ارائه گواهي مبدأ به گمرك نمي باشد.

2.      حذف ارزيابي كالاهاي صادركنندگان خوشنام با تأييد اتحاديه مربوطه مگر درموارد مشكوك

3.      آزمايش كالاهاي صادراتي بعد از صدور كالا در گمركاتيكه كه فاقد آزمايشگاه هستند.

4.      صدور كالاهاي داراي علامت استاندارد تحت ضوابطي بدون نياز به ارائه گواهي استاندارد.

5.      ارزيابي كالاي صادراتي در صورتيكه صاحب كالا كتبأ تقاضا نمايد مي تواند در خارج از محوطه گمركي در محل انبارهاي ملكي يا استيجاري يا عمومي رسمي صاحب كالا صورت پذيرد . صادرات كالا از محل ورود موقت به دليل نياز به مطابقت كالاي صادره با وارده از شمول اين بند خارج مي باشد.

6.      گمركات صادراتي در موقع بارگيري كالاهاي صادراتي نسخه اي از سند حمل (بارنامه يا راهنمامه CMR) صادره توسط حامل را اخذ و به اظهارنامه خروجي الصاق و لاك و مهر كرده و نگهداري نمايند.

7.در متن اظهارنامه هاي صادراتي ارزش كالا به دو صورت عددي و حروفي درج و پرفراژ بر روي پروانه هاي صادراتي خواهد شد.

 


 
نکات مهم جهت اخذ كارت بازرگانی

 1 امضائ دوبرگ اظهارنامه پلمپ دفاتر وسه برگ اظهارنامه كارت بازرگانی و در صورت شركت بودن زدن مهر شركت روي آن
 2 
امضا وكالت نامه وكيل مربوطه توسط شخص و در صورت شركتي بودن كارت زدن مهر شركت بر روي امضاي مديرعامل
 3 
پرداخت مبلغ 500000 ريال به عنوان كارمزد و واريزي ثبت شركتها و حق الوكاله وكيل
 4 
ارائه كپي شناسنامه براي كارت شخصي وارائه كپي كليه مدارك شركت و روزنامه رسمي و كپي شناسنامه مديرعامل براي شركت.
پس از تكميل مدارك بالا وتسليم آن به شركت سه روز بعد به شركت مراجعه كرده و ضمن دريافت اسنادو مدارك به شرح بالا مراحل زير را به دنبال مي كنيد.
 1 
ابتدا با همراه داشتن دو قطعه عكس و مدارك تسليمي از طرف شركت به اتاق بازرگانی واقع در خ طالقاني جنب سفارت امريكا تشريف برده و به مسئول مربوطه مراجعه و با ارائه مدارك تقاضاي معرفي نامه به اداره سو پيشينه و دريافت فرمهاي مخصوص كارت بازرگانی را مي نماييد.
 2 
سپس بعد از اخذ معرفي نامه به نزديكترين محل اداره تشخيص هويت نيروي انتظامي مراجعه تا از شما انگشت نگاري به عمل آيد.
 3 
فرمهاي مخصوص كارت بازرگانی را تايپ وتنظيم به شركت تحويل مي دهيد و در مورد مراحل بعدي مشورت مي نماييد.
 4 
از ميان فرمها يك فرم به نام ( فرم الف) مخصوص ارائه به بانك جهت گرفتن استعلام خوش حسابي جهت شركت شما و يا شخص شما مي باشد كه همزمان با عمليات انگشت نگاري مي توانيد به همراه فرم الف به بانك مربوطه مراجعه و فرم را تحويل فرماييد و اگر شركت جديدالتاسيس باشد مي بايست از حساب جاري مديرعامل نيز استعلام به عمل آيد و در صورت نداشتن حساب جاري مديرعامل بايد حتما سه ماه از افتتاح حساب شركتي گذاشته باشد.

ترانزیت داخلی عبارت است از كالای گمرك نشده‌ای كه از گمركخانه مجاز (مبدا) به گمركخانه مجاز ديگری(مقصد) تحت عنوان ترانزيت داخلي اداری يا شخصی حمل و تحويل گردد . اين كالا ممكن است در گمرك مبدا تخليه و سپس ترانزيت گردد . كليه مقررات و ارزيابی قطعی درمورد آن اعمال می‌ گردد .

اظهارنامه در سه نسخه تنظيم و حقوق گمركي و سود بازرگانی و عوارض مربوطه به صورت سپرده اخذ می شود ، فقط هزينه‌ها به صورت نقدی بطور قطعی دريافت می ‌شود .

 

ترانزيت خارجی :

تزانزيت خارجي عبارت است از كالای خارجی كه به منظور عبور از خاك ايران از يك گمركخانه در يك نقطه مرزی وارد و در مدت اعتبار پروانه ترانزيت از نقطه مرزی ديگر خارج می ‌شود . برای اين منظور اظهارنامه در دو نسخه تنظيم می‌شود .

طبق ماده 24 قانون امور گمرکی مدت مجاز نگهداری كالاها  در انبارهای گمركی از تاريخ تحويل كالا به اين اماكن گمرکی ( انبار ) سه ماه است .

در صورتیکه صاحب کالا یا شرکتهای حمل و نقل در مورد کالای عبوری و وجود علل موجه به تشخیص گمرک و با پرداخت هزینه انبار داری تا تاریخ موافقت گمرک این مدت حداکثر دو ماه دیگر قابل تمدید می باشد.

در صورتیکه  صاحب کالا در مدت مهلت مقرر برای انجام تشریفات گمرکی و پرداخت وجوه متعلقه اقدام ننماید کالا مشمول مقررات متروکه می شود .

چنانچه کالا به انبارهای متعددی منتقل و نگهداری شود مدت توقف از زمان ورود کالا به اولین انبار گمرکی محاسبه می شود .

مهلت توقف مرسولات پستی غیر تجاری تابع مقررات پست است.

بندر

بندر نقطه‌ای است در کرانه دریا که کشتی‌ها در کنار آن پهلو می‌گیرند و یا لنگر می‌اندازند تا در آنجا بارگیری و یا بار خود را تخلیه نمایند. اینگونه نقاط معمولاً با تأسیساتی مانند اسکله و ساختمان و تسهیلات مخابراتی و ارتباطی همراه است. به محل استقرار این تأسیسات در بندر، بندرگاه گفته می‌شود. 

بندرگاه

 به محدوده‌ای از یک بندر می‌گویند که در آن تأسیساتی برای دسترسی به کشتی‌های بزرگ و یا پهلوگیری آنها در کرانه دریا ایجاد شده باشد. این تأسیسات ممکن است طبیعی و یا مصنوعی و یا ترکیبی از این دو باشد. 

لنگَرگاه

محل لنگر انداختن شناورها در کنار ساحل دریا یا دریاچه‌است. لنگرگاه‌ها معمولاً محل‌هایی حفاظت شده‌اند که در آن کشتی‌ها و قایق‌ها از آسیب امواج و توفان‌ها در امانند. برخی از لنگرگاه‌ها طبیعی اند و بخاطر شکل و تورفتگی ساحل جایگاهی مناسب به عنوان پناهگاه شناورها فراهم می‌آورند .

کرانه یا ساحل

منطقه تماس بین دریا و خشکی است. اصطلاح ساحل برای مساحت بین حداکثر مد و پایه پرتگاه‌های ساحلی در سواحل مرتفع و برای نواحی واقع بین حداقل جزر و بالاترین مرز پیشروی امواج طوفان نیز به کار می‌رود.

عواملی چون رسوب‌گذاری ، فعالیت آتشفشانی ، مرجان‌ها و تغییرات سطح آب دریاها در پیدایش انواع سواحل مؤثرند اما عواملی چون موج، جزر و مد، جریان دریایی، یخچال طبیعی و باد نیز پیوسته سواحل را تغییر می‌دهند. برخی سواحل هموار و پست هستند؛ در حالی که در برخی دیگر صخره وجود دارد.

موج شکن

سازه‌هایی از جنس بتن یا سنگ و یا ترکیبی از هر دو که برای حفاظت تاسیسات ساحلی ، شناورها و ....از خظر امواج و مقابله با تاثیر آنها ساخته می‌شود.

اسکله

(به انگلیسی: Quay یا Wharf) سازه‌ای دریایی که به منظور پهلوگیری و مهار کشتی جهت بارگیری و باراندازی کالا ساخته می‌شود. اسکله‌ها معمولا در درون حوضچه بنادر که مکانی ایمن در برابر برخورد امواج و توفان است، ساخته می‌شوند.

تعاریف اصطلاحات گمرکی

تعاریف

تعاریف ماده  1 مفاهيم اصطلاحات گمركي به كار برده شده در اين قانون ، طبق تعريفي است كه از طرف شوراي همكاري گمركي به صورت مجموعه براي كشورهاي عضو منتشر شده و يا مي شود مگر اين كه در بندهاي ذيل يا در ساير مواد اين قانون از آن تعريف ديگري به عمل آمده باشد:

الف) اظهار كا لا :

بيانيه اي كتبي يا شفاهي است كه براساس مقررات اين قانون اظهاركننده، رويه گمركي مورد نظر خود را دربا ر ه كالا مشخص مي كند و اطلاعات مورد نياز براي اجراي مقررات گمركي را ارائه مي دهد.

ب ) اظهاركننده :

صاحب كالا يا نماينده قانوني او است كه كالا را برابرمقررات اين قانون به گمرك اظهار مي كند.  در اظهار الكترونيكي صاحب كالا يا نماينده قانوني وي به استناد گواهي رقومی ( ديجيتالی ) تأييد شده از مراكز مجاز صدور گواهی مذكور به عنوان صاحب كالا يا نماينده قانونی اظهاركننده شناخته مي شود.

پ ) اظهارنامه اجمالی :

سندي است كه به موجب آن شركت حمل ونقل، فهرست كلي محمولاتي كه بايد تخليه و يا بارگيري شود را هنگام ورود و يا خروج وسيله نقليه از كشور اعلام مي نمايد.

 

ت ) اماكن گمركي :

انبارها، باراندازها، اسكله ها، فرودگاهها،ايستگاههاي را ه آهن، محوطه ها و هر محل يا مكاني است كه تحت نظارت گمرك است و براي انباشتن و نگهداري كالاها به منظور انجام تشريفات گمركي استفاده مي شود.  اين اماكن مي تواند انبارهاي گمركي، انبارهاي اختصاصي و سردخانه هاي عمومي باشد.

ث ) ترخيص :

خروج كالا از اماكن گمركي پس از انجام تشريفات گمركي مربوط است.

ج ) ترخيصيه :

سندی است كه به موجب آن شركت حمل و نقل ( كرير و فورواردر ) پس از احراز هويت، بلامانع بودن انجام تشريفات گمركي توسط گيرنده كالا را به گمرك اعلام مي نمايد.

چ ) تشريفات گمركي :

كليه عملياتي است كه در اجراي مقررات گمركي انجام مي شود.

ح ) تضمين :

وجه نقد، ضمانتنامه بانكي و بيمه نامه معتبری است كه برای اجرای الزامات مندرج در مقررات گمركی نزد گمرك سپرده می شود.

خ ) تعهد :

قبول الزام كتبی يا الكترونيكی كه شخص را در برابر گمرك برای انجام يا عدم انجام عملی ملزم مي كند.

د ) حقوق ورودي :

حقوق گمركی معادل چهار درصد ( 4%) ارزش گمركی كالا به اضافه سود بازرگانی كه توسط هيأت وزيران تعيين می گردد به علاوه وجوهی كه به موجب قانون، گمرك مسؤول وصول آن است و به واردات قطعی كالا تعلق می گيرد ولی شامل هزينه های انجام خدمات نمی شود.

ذ ) حمل يكسره :

ورود كالا به اماكن گمركي و خروج كالا از اماكن مذكور بدون تخليه و تحويل در اين اماكن با رعايت مقررات اين قانون است.

ر ) روز اظهار :

زماني كه اظهارنامه امضاء شده به ضميمه اسناد مربوطه توسط اظهاركننده به صورت دستی يا رايانه ای به گمرك ارائه می شود و شماره دفتر ثبت اظهارنامه به آن اختصاص می يابد.

ز  ) سازمان جهاني گمرك شوراي همكاري گمركي :

سازمان بين المللي بين الدولي كه براساس كنوانسيون مورخ   1329/9/24شمسي مطابق با 15 دسامبر 1950 ميلادي ايجاد گرديده است و كشور ايران در اسفند ماه سال 1337هجري شمسي به آن پيوسته است.

ژ ) سامانه (سيستم) هماهنگ شده :

توصيف و كدگذاري كالا براساس كنوانسيون بين المللي سامانه هماهنگ شده توصيف و نشانه گذاري (كدگذاری) كالا مورخ 14 ژوئن 1983 ميلادي كه به تصويب شوراي همكاري گمركي رسيده و جمهوري اسلامي ايران براساس ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون ياد شده مصوب1373/6/20هجري شمسي، به آن پيوسته است.

س ) شركت حمل و نقل بين المللي:

شخص حقوقي كه به موجب مقررات قانوني، مجاز به انجام عمليات حمل و نقل بين المللي است.

ش ) صاحب كالاي تجاري :

شخصي است كه نسخ اصلي اسناد خريد و حمل به نام او صادر شده (و در مورد كالاي خريداري شده با تعهد سامانه بانكي، آن اسناد از طرف بانك مهر شده) و ترخيصيه نيز به نام او باشد يا اسناد مزبور به نام وي ظهرنويسي و صحت امضاء واگذارنده از طرف مقام صلاحيتدار گواهي شده باشد.

ص ) قلمرو گمركي

آن قسمت از قلمرو كشور است كه در آن قانون امور گمركي اعمال مي شود.

ض ) كالاي تجاري :

كالايي كه به تشخيص گمرك ايران براي فروش صادر يا وارد مي گردد اعم از اين كه به همان شكل يا پس از انجام عمليات اعم از توليدي، تفكيك و بسته بندي به فروش برسد.

ط ) كالاي داخلي

كالايی كه در قلمرو گمركی كشور توليد يا ساخته شده يا كالای خارجی است كه ورود قطعی شده است.

ظ ) كالاي گمر ك نشده:

كالايي كه تحت نظارت و كنترل گمرك است ولي تشريفات گمركي آن به طور كامل انجام نشده است.

ع ) كالاي مجا ز

كالايي كه صدور يا ورود آن با رعايت ضوابط نياز به كسب مجوز ندارد.

غ ) كالاي مجا ز مشروط:

كالايي كه صدور يا ورود آن نياز به كسب موافقت قبلي يك يا چند سازمان دولتي دارد.

ف ) كالاي ممنو ع

كالايي كه صدور يا ورود آن بنا به مصالح ملي يا شرع مقدس اسلام به موجب قانون ممنوع است.

ق ) كنترلهای گمركي

اقداماتي كه توسط گمرك به منظور حصول اطمينان از رعايت مقررات گمركي انجام مي شود.

ك ) مرجع تحويل گيرنده :

شخص حقوقی كه به موجب قانون يا قراردادهاي متكی به قانون مسؤوليت تحويل و نگهداری كالاهای مربوط به عموم اشخاص را كه تشريفات گمركی آن انجام نشده است در اماكن گمركی برعهده دارد. اين اصطلاح شامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تمليكی نيست.

گ ) مقررات گمركي  :

قوانين و مقررات اعم از آيين نامه هاي اجرائي ، دستورالعملها و بخشنامه هايی كه نظارت يا اجرای آن به گمرك واگذار گرديده است.

ل ) هزينه هاي انجام خدمات :

وجوهی كه در قبال انجام خدماتی از قبيل هزينه اشعه ايكس (ايكس ري) ، مهر و موم، پلمب، باربري، انبارداري در اماكن گمركي ، آزمايش و تعرفه بندي ، مراقبت ، بدرقه ، توزين كالا و خدمات فو ق العاده دريافت مي شود و شرايط، ضوابط و مصاديق آن متناسب با خدمات انجام شده تعيين مي گردد.

کلمات کلیدی :گمرک- خدمات - کالا- حمل- تجارت- الکترو نیکی- آیین نامه

 

 

 Copyright © 2015. PARTO GOSTAR IRIC Company - PGICO.IR

Top