اگه تا بحال PCBطراحي کرده  باشيد و به مراکز چاپ و تهيه آن رفته باشيد دیده اید اکثر اين مراکزفقط با پروتل PCBطراحي می کنند و بندرت با بقيه برنامه ها کار میکنند.
حالا با يک ترفند ساده طراحي proteusرا به protel میکشیم.
.
١از شكل زيرکلید  export to metafile را انتخاب کنید.

٢- در پنجره باز شده تنظيمات مشخص شده زير را انجام دهيد.(اين تنظيمات براي برد دو لايه ميباشد که براي تك
لايه تيكهاي layersرا تغيير دهيد) و OKرا بزنيد.

 

 

٣- دوباره از منوي زير  export DXF را انتخاب کنید.

۴-در پنجره باز شده تنظيمات زير را انجام دهيد و OKرابزنيد.

۵-دوباره در منوي زير گزينه export EPSرا انتخاب کنید.

۶-تغييرات زير را اعمال کنید و  OK را بزنید.

٩-باز از منوي زير گزينه CADCAM optputرا انتخاب کنید.

١٠- در پنجره باز شده تنظيمات زير را انجام دهيد.

در اينجا کآار با  proteusتمام شد.برنامه  altium DXPرا باز کنيد.

در منوي زير New Cam documentرا انتخاب کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

از منوي زير Import Quick Loadرا انتخاب کنید.


 

و به مسير پروژه proteusرفته و بدون دستكاري ليست فايلهاي زير را ملاحضه می کنید که OKرا انتخاب کنید تا پنجره      importdrill dataظاهر شودکه نيازي به دستكاري آن نيز نبوده و OKکنید( save all را بزنيد تا کارهايتان از بين نرود) تا اين مرحله مدار شما با رنگ بندي متفاوت ديده مي شود.

 

* اگه خواستيد زوم کنید کليد  ctrlرا نگه داشته و scrollماوس رو بچرخانيد.از منوي زير  layers orderرا انتخاب کنید.

در پنجره باز شده زير تنظيمات مربوط به هر لايه را انجام دهيد (هر لايه با هم نام خود) و OKرا بزنيد.

از منوي زير گزينه PCB design checkرا انتخاب کنيد.

 

 

 

و از پنجره باز شده زير OKرا انتخاب کنيد تا برنامه وارد پروسه تبديل شود (ممكن است پروژه هاي بزرگ به زمان بسيار طولاني نياز داشته باشند اما در هر حال کاري را انجام ندهيد تا پيغامي از برنامه ظاهر شود.)

 

 

پيغام هاي مربوط را موافقت کنید تاکار تمام شود.حال محل قرار گيري PCBدر صفحه را تنظیم کنید تا همه PCBبالا
علامت ستاره وسط صفحه( شكل زير) قرار گيرد در غير اين صورت بخشي از PCBاز بين مي رود.
براي جابه جایي کل مدار از منوي   editگزينه move را انتخاب کنید. کل مدار را با دراگ کردن انتخاب

کنید و مداررا به صورت زير جابه جا کنيد.

 

 

 

 

از منوي زير  exportÆ export to PCBرا انتخاب کنيد.

برنامه وارد پروسه تبديل شده و فايلي با نام  pcb1.pcbdocتوليد کرده که همان فايل  proteusشماست.
.*
در تمام مراحل فوق از آنجايي که  altiumبرنامه سنگين وحجيمي مي باشد حتما  save allرا انجام دهيد تا زحمات شما از بين نرود.
در تصاوير زير دو فايل  PCBرا مشاهده مي کنید که  در دوبرنامه  protelو  proteusايجاد شده اند:

 

 

 

 Copyright © 2015. PARTO GOSTAR IRIC Company - PGICO.IR

Top