در سال 2012 یکی از مهندسان برق آمریکایی نمونه اولیه سیستم SCOTT BRUSAW را برای جاده های مجهز به انرژی خورشیدی رو کرد.

 Copyright © 2015. PARTO GOSTAR IRIC Company - PGICO.IR

Top