این بار نیز دانشمندان دست به ساخت رباتی زدند که شاید در آینده ایی نزدیک به مقابله با انسان برخیزد....

 Copyright © 2015. PARTO GOSTAR IRIC Company - PGICO.IR

Top