این شارژر باتری بی سیم برای عملکرد درفرکانس MHZ900طراحی شده است. در این پروژه، یک فرستنده قدرت به عنوان منبع قدرت عمل می کند که این قدرت را به سمت گیرنده منتقل می کند و پس از آن، مدار یکسو کننده در گیرنده سیگنال RF / مایکروفر (مایکروویو) را به سیگنال DC تبدیل می کند. پس از سیگنال DC تولید شده است، مدار شارژتوان را درباطری ذخیره می کند.در اینجا بلوک دیاگرام طراحی کلینشان داده شده است.

 Copyright © 2015. PARTO GOSTAR IRIC Company - PGICO.IR

Top