مدارات فرمان و قدرت راه اندازی موتور های سه فاز

مدار فرمان و قدرت راه اندازی موتور بصورت لحظه ای بدون خودنگهدار

1.gif

 

 

مدار فرمان و قدرت راه اندازی موتور بصورت لحظه ای  کنترل از دو محل (بدون خودنگهدار)

 

 2.gif

 

مدار فرمان و قدرت راه اندازی موتور بصورت دائم

 

 3.gif

مدار فرمان و قدرت راه اندازی موتور بصورت دائم کنترل از دو محل

 

 4.gif

 

 

مدار فرمان و قدرت راه اندازی موتور بصورت لحظه ای توسط دو شستی همزمان (مدار پرس )

 

 5.gif

 

 

مدار فرمان و قدرت راه اندازی موتور بصورت دائم توسط دو شستی همزمان

 

 6.gif

 

 

 

 

مدار فرمان و قدرت راه اندازی موتور بصورت لحظه ای و دائم

 

 7.gif

 

 

مدار فرمان و قدرت راه اندازی موتور بصورت لحظه ای و دائم از دو محل

 

 8.gif

 

 

مدار فرمان و قدرت راه اندازی موتور بصورت یکی پس از دیگری دستی

 

 9.gif

 

 

مدار فرمان و قدرت راه اندازی موتور بصورت یکی پس از دیگری اتومات

 

 10.gif

 کلمات کلیدی:راه اندازی موتور قدرت

 Copyright © 2015. PARTO GOSTAR IRIC Company - PGICO.IR

Top