در همه سیستم های کنترل صنعتی با هدف انجام عملیات کنترل فرآیند نیاز به اندازه گیری صحیحی ازکمیت های پروسه نظیر فشار،دما،شتاب...و امثال آن وجود دارد.

 Copyright © 2015. PARTO GOSTAR IRIC Company - PGICO.IR

Top