یکی از مهمترین مشخصه های الکتریکی که متناسب با کرنش تغیر میکند مقاومت الکتریکی است.

 Copyright © 2015. PARTO GOSTAR IRIC Company - PGICO.IR

Top