فلو عبارت است از سرعت جابجایی سیالات

فلو را میتوان به سه صورت بیان نمود:فلو حجمی، فلو جرمی،فلو سرعت

 Copyright © 2015. PARTO GOSTAR IRIC Company - PGICO.IR

Top