سطح یک مایع عبارت است از فصل مشترک بین یک مایع و مواد دیگر که معمولا گاز،بخار،یا بعضی اوقات مایعی دیگر است.

تقریبا تمامی وسایل سطح مایع،براساس موقعیت یا ارتفاع مایع بالای یک نقطه صفر یا یک نقطه حداقل یا فشار هیدروستاتیک انداره گیری می کنند.


 Copyright © 2015. PARTO GOSTAR IRIC Company - PGICO.IR

Top