مبدل نیرو:یکی از مهمترین مبدل های مورد نیاز در کاربردهای سرو مکانیسم وپروسس کنترل می باشد.
تنش و کرنش:رابطه  بین تنش و کرنش یکی از مفاهیم اصلی علم مکانیک و مواد است.

 Copyright © 2015. PARTO GOSTAR IRIC Company - PGICO.IR

Top