یک سینکرو مبدل وضعیت زاویه ایی می باشد.سینکرو شامل یک سیم پیچ اولیه بر روی روتور و سه سیم پیچ ثانویه با اختلاف فاز 120 درجه نسبت به یکدیگر بر روی استاتور می باشد.
ریزولور شبیه سینکرو می باشد و تنها فرق آن این است که در استاتور دو سیم پیچ که با 90 درجه اختلاف از یکدیگر قرار دارند،وجود دارد.

 Copyright © 2015. PARTO GOSTAR IRIC Company - PGICO.IR

Top