حساسه ها و مبدل ها
مبدل:این وسیله کمیت فیزیکی مورد اندازه گیری را به کمیت الکتریکی تبدیل میکند.

 Copyright © 2015. PARTO GOSTAR IRIC Company - PGICO.IR

Top